CCT and CCUS
b
ส่งเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

_______

ส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

_____

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

กฟผ.แม่เมาะ (20)
กฟผ.แม่เมาะ (21)
กฟผ.แม่เมาะ (22)
กฟผ.แม่เมาะ (25)
กฟผ.แม่เมาะ (26)
CCT and CCUS
กฟผ.แม่เมาะ (20)
previous arrow
next arrow

แผนภาพดุลยภาพถ่านหิน 2564
THAILAND COAL SITUATION 2021


ความร่วมมือด้านถ่านหิน

หน่วยงานราชการ

เอกชน

สถาบันการศึกษา

ต่างประเทศ