CCT and CCUS
b
ส่งเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

_______

ENCOURAGE SECURITY OF ENERGY

FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

_____

Natural alternative fuels Natural Fire Fuels Department

กฟผ.แม่เมาะ (20)
กฟผ.แม่เมาะ (21)
กฟผ.แม่เมาะ (22)
กฟผ.แม่เมาะ (25)
กฟผ.แม่เมาะ (26)
CCT and CCUS
กฟผ.แม่เมาะ (20)
previous arrow
next arrow

แผนภาพดุลยภาพถ่านหิน 2565
THAILAND COAL SITUATION 2022

แผนการดำเนินงานช่วงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
ENERGY TRANSITION WORK PLAN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


ความร่วมมือด้านถ่านหิน

หน่วยงานราชการ

เอกชน

สถาบันการศึกษา

ต่างประเทศ

New


นายศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ รองอธิบดี​กรมเชื้อเพลิง​ธรรมชาติ​ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาเผยแพร่ผลงานวิจัยโครงการศึกษาและวิจัยเรื่อง การกำกับดูแล การประกอบกิจการดักจับ กักเก็บ และใช้ประโยชน์คาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศไทย

29 พฤษภาคม 2566

กระทรวงพลังงาน เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

19 ตุลาคม 2565

Activity


MAY
66

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในส่วนของการติดตามและประเมินผลประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้า/ส่งออกเชื้อเพลิงถ่านหิน (Code of Practice)

DEC
65

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ของกิจการถ่านหินของประเทศไทยเพื่อส่งเข้าประกวดถ่านหินอาเซียน ประจำปี 2566 (ASEAN Coal Awards 2023)