ภารกิจหลักของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

                          กรมเชื้อเพลิงเพลิงธรรมชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดหาพลังงาน โดยการส่งเสริมและเร่งรัดการสำรวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในประเทศ จัดทำแผนการจัดหาเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ บริหารจัดการก๊าซธรรมชาติที่ถูกทำให้เหลว (LIQUEFIED NATURAL GAS) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติทางเลือก ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ถ่านหินที่นำเข้ามาเพื่อพลิตพลังงานไฟฟ้าให้ได้ตามมาตราฐานสากล และส่งเสริมความร่มมือด้านการสำรวจและพัฒนาเชื้อเพลิงธรรมชาติกับประเทศเพื่อนบ้าน