อำนาจหน้าที่ของ AFOC เจ้าหน้าที่ไทย

 1. 1. สนับสนุนการศึกษาวิจัยพัฒนางานทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินในเชิงวิชาการ เทคนิคและการติดตามตั้งแต่ การสำรำวจการทำเหมือง การใช้ประโยชน์ จากถ่านหินรวมถึงเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด
 2. 2. ประสารและดำเนินงานร่วมกับองค์กรถ่านหินแห่งอาเซียน ( ASEAN Forum on Coal ) และประสานความร่วมมือด้านถ่านหินกับประเทศต่างๆ ทั้งในกรอบทวิภาคี พหุภาคีอื่นๆ และองค์กรต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับถ่านหิน
 3. 3. ส่งเสริมและพัฒนามาตราฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับถ่านหิน รวมถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 4. รวบรวมข้อมูลและเสนอแนะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เรื่องเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ( Clean coal technology )
 5. 4. แต่งตั้งคณะอนุบาลการและคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะการการฯ ได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น
 • 1. อธิบดีกรรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประธานกรรมการ
 • 2. รองอธิดีกรมพัฒนา่พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รองประธานกรม (ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี)
 • 3. ผู้แทนสำนักนโยบายและแผนพลังงาน กรรมการ
 • 4. ผู้แทนสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานกรรมการ
 • 5. ผู้แทนสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานกรรมการ
 • 6. ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกรรมการ
 • 7. ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณีกรรมการ
 • 8. ผู้แทนกรมโรงงานอุตสหกรรมกรรมการ
 • 9. ผู้แทนกรมอุตสหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กรรมการ
 • 10. ผู้แทนสถาบันวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ
 • 11. ผู้แทนสถบันวิจัยและพัฒนาพลังงานยครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
 • 12. ผู้แทนบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)กรรมการ
 • 13. ผู้แทนบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)กรรมการ
 • 14. ผู้แทนบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)กรรมการ
 • 15. ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)กรรมการ
 • 16. ผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกรรมการเลขานุการ
 • 17. ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • 18. ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • 19. ผู้แทนสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่คณะทำงานแก้ไขปัญหาด้านเชื้อเพลิงถ่านหินของประเทศแบบบูรณาการ

 • 1. พิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการเชื้อเพลิงถ่านหิน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะถ่านหินนำเข้า
 • 2.  พิจารณาปรับปรุง จัดทำร่างระเบียบกฎหมายการกำกับดูแลกิจการเชื้อเพลิงถ่านหิน ตั้งแต่ต้นน้ำ
  จนถึงปลายน้ำ โดยเฉพาะถ่านหินนำเข้า
 • 3. พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาถ่านหินในภาพรวมอย่างบูรณาการ เช่น จัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานด้านถ่านหิน ด้านภาพลักษณ์ถ่านหิน สร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านถ่านหินหรือองค์กร
  ที่มีความเป็นเลิศด้านถ่านหินที่มีความเป็นกลาง เพื่อให้ข้อมูลแก่สาธารณชนได้อย่างน่าเชื่อถือ
  สามารถสนับสนุนหรือแก้ไขด้านภาพลักษณ์ถ่านหินอย่างเป็นระบบและถูกต้อง รวมถึงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับถ่านหินและเทคโนโลยีสะอาดด้านถ่านหิน (Clean Coal Technologies) หรือปัญหาสำคัญอื่น
  ที่เกี่ยวข้องกับถ่านหิน เป็นต้น
 • 4. แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะทำงานฯปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. 1. อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงานประธานคณะทำงาน
 2. 2. รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงานรองประธานคณะทำงาน
 3. 3. ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน คณะทำงาน
 4. 4. ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน คณะทำงาน
 5. 5. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน คณะทำงาน
 6. 6. ผู้แทนกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม คณะทำงาน
 7. 7. ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคมคณะทำงาน
 8. 8. ผู้แทนกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง คณะทำงาน
 9. 9. ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ คณะทำงาน
 10. 10. ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน คณะทำงาน
 11. 11. ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรมคณะทำงาน
 12. 12. ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม คณะทำงาน
 13. 13. ผู้แทนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คณะทำงาน
 14. 14. ผู้แทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คณะทำงาน
 15. 15. ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะทำงาน
 16. 16. ผู้แทนสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะทำงาน
 17. 17. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยคณะทำงาน
 18. 18. ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยคณะทำงาน
 19. 19. ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยคณะทำงาน
 20. 20. ผู้แทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยคณะทำงาน
 21. 21. ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงานคณะทำงาน
 22. 22. ผู้แทนสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะทำงาน
 23. 22. ผู้แทนสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะทำงาน
 24. 23. ผู้แทนสภาการเหมืองแร่คณะทำงาน
 25. 24. ผู้แทนสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทยคณะทำงาน
 26. 25. ผู้อำนวยการสำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงานคณะทำงานและเลขานุการ
 27. 26. ผู้แทนสำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน คณะทำงานและเลขานุการ
 28. 27. ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะทำงานและเลขานุการ